Concurs pentru funcțiile de consilier și de polițist local, în Bragadiru

Primăria Bragadiru a anunțat, pe siteul propriu, o serie de concursuri de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante.

Primul post este cel de ”Consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartiment urmărire și executare debite persoane fizice – Serviciul Impozite și Taxe Locale”, iar celălalt este de ”Polițist local, clasa III, grad profesional asistent – Direcția Poliția locală oraș Bragadiru – Compartiment protecția mediului”.

Dosarele de participare se pot depune până în data de 11 ianuarie 2021, inclusiv, la Registratura Bragadiru.

Aceste dosare trebuie să conțină următoarele documente:

a) formular de înscriere
b) curriculum vitae, modelul comun european
c) copia actului de identitate
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări
e) copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului / funcției sau pentru exercitarea profesiei
f) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului
g) cazierul judiciar

Pentru postul de consilier, condițiile de participare sunt:

a) are cetățenia română și domiciliul în România
b) cunoaște limba română, scris și vorbit
c) are vârsta minimă de 18 ani împliniți
d) are capacitate deplină de exercițiu
e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie
f) îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice
g) îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice
h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitatea, amnistria post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii
j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani
k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

La acestea se adaugă și unele condiții de studii și vechime specifice:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă
  • vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției publice vacante: minimum 7 ani.

Pentru postul de polițist local, condițiile sunt următoare:

a) are cetățenia română și domiciliul în România
b) cunoaște limba română, scris și vorbit
c) are vârsta minimă de 18 ani împliniți
d) are capacitate deplină de exercițiu
e) este apt din punct de vedere medical să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie
f) îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice
g) îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice
h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit reabilitatea, amnistria post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii
j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani
k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

La acestea se adaugă și unele condiții de studii și vechime specifice:

  • studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat
  • vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției publice vacante: minimum 1 an.

În termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor se vor alege dosarele candidaților care îndeplinesc toate condițiile concursului. Aceștia vor susține apoi o probă scrisă.

Proba scrisă are loc la data de 21 ianuarie 2021, ora 10. Interviul se va susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Cei interesați de aceste posturi găsesc bibliografia pentru proba scrisă și alte detalii importante despre aceste posturi aici.

Dacă vrei să nu ratezi știrile noastre despre viața în Bragadiru și împrejurimi, alătură-te cu un like comunității noastre, mai jos!