Angajări la Primăria Bragadiru. Au fost scoase la concurs 2 posturi de îngrijitor

Primaria Bragadiru Ilfov

Primăria Bragadiru caută să angajeze doi îngrijitori debutanți. Experiența nu este neapărat necesară, iar cei aleși vor lucra la compartimentul monitorizare și administrare a unităților de învățământ.

Potrivit unui anunț postat pe siteul primăriei, participanții la concurs trebuie să aibă studii medii / generale.

Documentele necesare dosarului de concurs sunt:

a. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

b. copia actului de identitate sau a oricărui alt document care atestă identitatea;

c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și alte altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă indeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil pentru funcția pentru care candidează;

f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Notă – Documentele prevăzute la punctele b-d vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor.

Dosarul e concurs se va depunde până la data de 28 octombrie 2021, ora 12, la sediul Primăriei Bragadiru din șoseaua Alexandriei, nr. 249, la Compartimenteul resurse umane.

Concursul propriu-zis începe în data de 8 noiembrie 2021, proba scrisă fiind planificată la ora 10.

Bibliografia pentru această probă este:

  • legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
  • Constituția României;
  • Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Selecția dosarelor se face în maximum 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, iar rezultatul se afișeaz de către secretarul comisiei de concurs, la sediul primăriei, în termen de o zi lucrătoare.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului – scris și interviu – se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii ADMIS SAU RESPINS.

Persoana de contact pentru informații suplimentare este Monica Oanță, de la Biroul monitorizare proceduri administrative, resurse umane și protecția muncii, iar telefonul la care poate fi contactată este 021.448.07.95.

Dacă vrei să nu ratezi știrile noastre despre viața în Bragadiru și împrejurimi, alătură-te cu un like comunității noastre, mai jos!